Kemuliaan Kitab Suci Al Quranul Karim, Tiada Keraguan padanya, Membimbing Manusia Kepada Kebaikan di Dunia dan di Akhirat

ALHAMDULILLAH, kita satu-satunya umat yang paLing beruntung sekaLi karena kita dapat memiLiki WAHYU ALLAH yang terpeLihara daLamkeadaan utuh dan daLam bentuk yangasLi, bebas dari kerusakancampurtangan manusia.

ALLAH menurunkan kitabNya (AL-QURAN) kepada kita hingga apabiLakita membacanya kita dapat mengenaLNya dan tahu cara untuk menjadi hamba yangpatuh.

APAKAH kita pernah untuk mengetahui apa yang tertuLis di daLamkitab itu ? ALLAH teLah menunjukkan jaLan untuk memperoLehi kehormatan dan kemuLiaandi dunia dan akhirat.

 APAKAH kita sudah menuruti jaLan tersebut ? ALLAH teLahmemberitahu kita perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan kedudukanmanusia di dunia dan akhirat nanti.

ALLahSubhanahu wa Ta’aaLaa berfirman  :

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراًوَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَايَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

 

”Hai orang-orang yang beriman, peLiharaLah dirimu dan keLuargamu dari api nerakayang bahan bakarnya adaLah manusia dan batu; penjaganya maLaikat-maLaikat yangkasar, keras, dan tidak mendurhakai ALLah terhadap apa yang diperintahkan-Nyakepada mereka dan seLaLu mengerjakan apa yang diperintahkan”

(QS. Tahrim : 6).

APAKAH peringatan tersebut teLah kita pahami ? AL-QURANditurunkan agar manusia dapat membacanya, memahami isi kandungannya danmembentuk etika kehidupan menurut petunjuknya. Dengan KITAB AL-QURAN inimanusia diLantik sebagai khaLifah di muka bumi ini bagi menegakkan hukum ALLAH.

AL-QURAN datang untuk memberikan kepada manusia kebesaran dankekuasaan. AL-QURAN datang untuk menjadikan manusia WAKIL ALLAH YANG SEJATI dimuka bumi ini.

Sejarah teLah membuktikan apabiLa umat ISLAM setuju menurutipetunjuk yang terkandung daLam kitab ini, maka kitab AL-QURAN akan memperLihatkanKEMAMPUAN YANG MENAKJUBKAN untuk menjadikan mereka IMAM dan PEMIMPINDUNIA………

 

Sejarah Ringkas AL-Quran

 1. TarikhDiturunkan            : 17 Ramadhan (LaiLatuL Qadar)
 2. MasaPenurunan             :23 tahun, yakni 12 tahun 5 buLan 13 hari di Makkah dan 9 tahun 9 buLan 9 haridi Madinah.
 3. Ayat paLingawaL turun   : Surah AL-‘ALaq ayat1-5 di Gua Hira’
 4. AyatTerakhir                 : KhiLaf (berbeda pendapat)dikaLangan uLama. Ada yang mengatakan ayat 3 surah aL-Maidah dan ada puLayang mengatakan  ayat 281 surah AL-Baqarah..WaLau bagaimanapun, para uLama tafsir teLah menyatakan bahwa ayat  281surah AL-Baqarah ini adaLah yang terakhir diturunkan sebagaimana pendapat ImamSayuti berpedoman pernyataanAbduLLah bin Abbas yang diriwayatkan oLeh An-Nasaiebahwa ‘Akramah Bin Abbas teLah berkata : “Ayat yang terakhir iaLah ayat 281  Surah AL-Baqarah yang diturunkan pada maLam ke 9 sebeLum wafatnya RasuLuLLah”.

Untukmenguatkan dakwaan para Mufassiruun, AL-Sayuti menambah bahwa ayat 3 Surah AL-Maidah yang disebut oLeh kebanyakan umat IsLam sebagai ayat yangterakhir diturunkan 18 hari sebeLum kewafatan baginda RasuLuLLah ShaLLaLahu ‘aLaihiwa SaLLam.

AL-Sayutiberpendapat kuat bahwa, ayat 3 surah aL-Maidah menjeLaskan bahwa segaLaajaran IsLam teLah sempurna dengan segaLa hukum-hakam dan kewajiban sebagaiseorang musLim, tetapi ia tidak menafikan turunnya ayat Lain sesudahnya yanghanya memberi peringatan dari azab ALLah seperti ayat 281 surah  AL-Baqarahdi atas. Maka ini jeLas menunjukkan bahwa ayat 281 surah AL-Baqarah ini adaLahayat yang terakhir diturunkan.

 • BahasaPengantar            : Bahasa Arab
 • JumLahAyat                    :6236 ayat, (bukan 6666 seperti dianggap kebanyakan umat IsLam)
 • BiLanganJuzuk                : 30
 • JumLahSurah                : 114
 • Ayat Makkiah                  :86
 • AyatMadaniah                 : 28

 

Hukum-Hukum AL-Quran

 1. Hukumberkaitan dengan Aqidah seperti beriman kepada ALLah, RasuL dan HariQiamat
 2. Hukumberkaitan dengan keperibadian dan kemuLiaan manusia yaitu AkhLak danTasauf
 3. Hukumyang berkaitan dengan perbuatan mukaLLaf yaitu :
 • Pertama: Hukum yang berkaitan dengan hubungan makhLukdengan Pencipta yaituIbadah seperti shaLat dan puasa
 • Kedua : Hukum yang berkaitan dengan hubungan di antara seorang denganseorang dan masyarakat atau umat dengan umat Lain (negara Lain) dikenaL sebagaiMuamaLat dan terbagi kepada ;
 1. Hukumyang berkaitan dengan hubungan seseorang karena harta seperti juaLbeLi, gadaidsb yang dikenaL sebagai Kanun Madani (Lebih kurang 70 ayat)
 2. Hukumyang berkaitan dengan kesaksian, pengakuan dan penghakiman yang dikenaL sebagaiKanun AL-Murafaat (Lebih kurang 13 ayat)
 3. Hukumyang berkaitan dengan jenayah dan kesaLahan yang dikenaL sebagai Kanun AL-Jinaie aL-IsLami (Lebih kurang 30 ayat)
 4. Hukumyang berkaitan dengan kekeLuargaan yang menerangkan tentang hak-hak dankewajiban individu daLam IsLam, persoaLan nikahcerai dsb yang dikenaL sebagaiFiqh AkhwaL Syahsiyyah atau Fiqh Usrah (Lebih kurang 70 ayat)
 5. Hukumyang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan seperti hubungan dan kewajibanpemerintah dan rakyat yang dikenaL sebagai Kanun AL-Dusturi (Lebih kurang 10 ayat)
 6. Hukumyang berkaitan dengan Ekonomi yang dikenaL sebagai Kanun AL-Iqtishadiyah (Lebih kurang 10 ayat)

 

Ciri-Ciri Ayat Makkiah

 1. Setiapsurah yang ada padanya ayat Sajadah
 2. Setiapsurah yang ada perkataan KaLLa. Terdapat 33 tempat daLam 15surah.
 3. Setiapsurah yang terdapat perkataan “Wahai sekaLian manusia” kecuaLisurah AL-Hajj.
 4. Setiapsurah yang menceritakan kisah para nabi dan umat terdahuLu kecuaLi Surah aL-Baqarah.
 5. Setiapsurah yang menyeritakan kisah Adam dan IbLis kecuaLi Surah AL-Baqarah
 6. Setiapsurah yang di awaLi dengan  huruf hijaiah seperti ALif Lam Ra,Ha Mim dsbnya kecuaLi Surah aL-Baqarah dan ALi Imran
 7. Setiapsurah yang mengajak manusia kepada tauhid dan mengabdikan diri kepada ALLahserta menyeritakan tentang aLam semesta
 8. Setiapsurah yang membicarakan tentang asas  hukum syara’ dan akhLak serta hukuman

 

Ciri-Ciri Ayat Madaniah

 1. Setiapsurah yang terdapat padanya perkara fardhu dan hudud
 2. Setiapsurah yang terdapat kisah orang munafiq kecuaLi AL-Ankabut
 3. Setiapsurah yang menyeritakan tentang ahLi kitab
 4. Setiapsurah yang menerangkan tentang ibadah, muamaLat, hudud, kekeLuargaan,mawarith, hubungan kemasyarakatan, jihad, sistem perundangan, hubungan antarbangsa serta persoaLan perang dan perdamaian.
 5. Setiapsurah yang menyeritakan kisah orang Yahudi dan Nasrani yang mengingkari paraRasuL dan mendustakan RasuLuLLah SAW dan kisah mereka ketika di ajak kepada IsLam.
 6. Setiapsurah yang mengetengahkan perangai orang munafiq, tipu daya dan bahaya merekakepada umat IsLam.

Leave a Reply